Ochrana vášho súkromia je pre spoločnosť Abiset s.r.o. prioritou. Ochranu osobných údajov našich zákazníkov považujeme za našu kľúčovú povinnosť a s osobnými údajmi zaobchádzame vždy výhradne v súlade s platnou právnou úpravou. V týchto Zásadách ochrany osobných údajov je stanovené, akým spôsobom a za akým účelom zhromažďujeme, spracúvame a ukladáme vaše osobné údaje a akým spôsobom ich chránime. Spoločnosť Abiset s.r.o. (ďalej len "prevádzkovateľ") sa zaväzuje, že bude spracovávať osobné údaje poskytnuté zákazníkom alebo návštevníkom webových stránok v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. a č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v ich neskorších zneniach ako i v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR").

Zásady ochrany osobných údajov v súlade s GDPR

Základné informácie

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám otvorene informácie o tom, aké osobné údaje získavame, ako s nimi zaobchádzame, z akých zdrojov ich získavame, na aké účely ich využívame, komu ich môžeme poskytnúť, ako dlho ich uchovávame a aké sú vaše individuálne práva v oblasti ochrany údajov.

Osobné údaje zákazníkov sú zhromažďované, spracovávané a/alebo používané len v prípade, že to zákazník dovolil tým, že vložil záväznú objednávku alebo nariadil alebo povolil príslušné právne predpisy. Zákazník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Za záväznú objednávku sa považuje objednávka doručená fyzicky a doplnená podpisom zákazníka, zaslanie objednávky e-mailom alebo vyplnenie objednávky na webových stránkach prevádzkovateľa. Za záväznú objednávku sa považuje aj telefonická alebo osobná objednávka, alebo objednávka zadaná akýmkoľvek iným spôsobom (napríklad do četu na webových stránkach), pokiaľ je táto následne potvrdená riadnym uhradením faktúry alebo zálohovej faktúry.

Údaje, ktoré zákazník zadá pri objednávke sa prenášajú zaheslovane a sú elektronicky uložené (použitý šifrovací protokol: TLS 1.2, kľúč: RSA 2048 bit, šifrovanie používateľských dát: AES-256 (256 bit)). Zamestnanci prevádzkovateľa sú zaviazaní udržiavať utajovanie osobných údajov a môžu ich spracovávať len za účelom a spôsobom, ktoré sú definované v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Údaje, ktoré zanechá zákazník sa bez jeho výslovného súhlasu, ktorý je možné kedykoľvek odvolať, neodovzdajú tretím stranám. Netýka sa to odovzdania údajov prevádzkovateľa tretím stranám, ktoré sú poverené technickou realizáciou objednávky resp. dodaním tovaru alebo služby, ak to je nutné pre dodanie tovaru alebo služby. Tieto tretie strany môžu použiť osobné údaje zákazníka len za účelom dodania tovaru alebo služby.

Zákazník alebo návštevník webových stránok prevádzkovateľa je informovaný o pravidlách spracovania osobných údajov pri objednávke a vždy, keď prevádzkovateľovi poskytuje niektoré osobné údaje. Tieto Zásady ochrany osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov sú verejne prístupné na internetových stránkach prevádzkovateľa www.ikelp.com.

Prevádzkovateľ poskytuje svoje produkty a služby výlučne plnoletým a svojprávnym osobám, ktoré dosiahli vek minimálne 18 rokov. Taktiež spracovávame osobné údaje výlučne plnoletých a svojprávnych osôb. V prípade, že nespĺňate tieto podmienky a prevádzkovateľ takúto skutočnosť odhalí, vaše osobné údaje budú zmazané a taktiež profil na webových stránkach prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ taktiež ukončí poskytovanie svojich produktov a služieb osobám, ktoré vyššie spomínané kritériu nespĺňajú.

Ak sa vám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

Musím poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje?

Poskytnutie osobných údajov je, rovnako ako uzatvorenie zmluvy alebo iného obchodného vzťahu s prevádzkovateľom, dobrovoľné. Niektoré údaje sú však nevyhnutné na splnenie zákonných povinností (napríklad vedenie účtovnej agendy) alebo sú nevyhnutné pri poskytnutí služby a bez niektorých údajov prevádzkovateľ nedokáže poskytnúť požadovanú službu alebo dodať požadované tovary. Osobné údaje, ktoré by poskytovateľ zbieral a spracovával z dôvodu iného účelu ako vyššie uvedeného, podliehajú vždy osobitnému súhlasu zákazníka alebo návštevníka webových stránok poskytovateľa. Ak nám zákazník alebo návštevník webových stránok takýto súhlas neposkytne, z dôvodu iného účelu ako vyššie uvedeného nebudeme zbierať a spracovávať osobné údaje.

Aké osobné údaje zákazníka alebo návštevníka webových stránok prevádzkovateľ spracováva?

Aby bolo možné zákazníkovi poskytnúť požadované tovary alebo služby prevádzkovateľ získava a spracováva tieto osobné údaje:

 • identifikačné údaje zákazníka (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla, adresa prevádzky/prevádzok, všeobecné kontaktné údaje na spoločnosť)
 • kontaktné údaje zákazníka alebo kontaktné údaje zákazníkom poverených osôb (meno, email, telefonický kontakt)
 • údaje o tom, ktoré naše produkty alebo služby vám poskytujeme a ako ich využívate
 • záznamy zo vzájomnej písomnej komunikácie

Pre skvalitňovanie služieb a webový stránok prevádzkovateľa, prevádzkovateľ získava a spracováva osobné údaje prostredníctvom týchto služieb a použitých technológií:

 • Textové súbory cookies
 • Google Analytics
 • Fathom Analytics
 • Lucky Orange
 • Zendesk
 • OneSignal
 • Google API Services
Detailné informácie o týchto službách a technológiách sú popísané ďalej v tomto dokumente.

Na aké účely prevádzkovateľ využíva a spracováva osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje bez súhlasu klientov na splnenie povinností, ktoré mu ukladá zákon, na účely rokovania o zmluve a na poskytovanie služieb a produktov poskytovateľa, na ochranu svojich práv a právom chránených záujmov, na zabezpečenie bezpečnosti prevádzky a predchádzania podvodom a na analýzy a vyhodnocovanie možných rizík.

So súhlasom klienta spracovávame údaje na marketingové účely nad rámec oprávneného záujmu, teda zahŕňajúce profilovanie, ponuku produktov a služieb prevádzkovateľa.

Akým spôsobom zabezpečuje prevádzkovateľ ochranu osobných údajov?

Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurálnou kontrolou a prevádzkovateľ disponuje modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi maximálnu možnú ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi zákazníkov prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných alebo zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Z akých zdrojov získava prevádzkovateľ osobné údaje?

Spracovávame údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s rokovaním o uzatvorení zmluvy a poskytovaním služieb alebo produktov prevádzkovateľa alebo ktoré ste v tej istej súvislosti poskytli našim obchodným a servisným partnerom. Ďalej spracovávame údaje, ktoré ste nám poskytli pre registrácii na webových stránkach alebo pri zriaďovaní služieb alebo produktov. Takto získané osobné údaje využívame výlučne na realizáciu dodania požadovaných služieb a produktov a s tým súvisiacu účtovnú a zákonom stanovenú agendu. Na základe vášho osobitného súhlasu alebo nastavenia povolenia používaných aplikácií môžeme spracovávať aj ďalšie údaje, napríklad z internetových prehľadávačov, prieskumov spokojnosti a používateľských testovaní.

Komu prevádzkovateľ poskytuje alebo postupuje osobné údaje?

Prevádzkovateľ postupuje osobné údaje štátnym orgánom, ak je táto povinnosť stanovená zákonom (napr. kontrola účtovnej agendy), a ak je to nevyhnutné, na ochranu práv prevádzkovateľa (napr. pri vymáhaní dlžnej sumy súdnou cestou). Prevádzkovateľ môže poveriť spracovaním údajov tretiu osobu, tzv. sprostredkovateľa. Spracovanie je možné len na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa k rovnakej miere ochrany údajov, akú poskytuje sám prevádzkovateľ. Údaje možno postúpiť aj dodávateľom zabezpečujúcim pre prevádzkovateľa služby, ako napríklad inštalácie softvéru a školenie u zákazníka. Presný zoznam sprostredkovateľov a dodávateľov, ktorým sa postupujú osobné údaje, nájdete na webových stránkach prevádzkovateľa. So súhlasom zákazníka alebo na jeho príkaz možno osobné údaje poskytnúť aj ďalším osobám.

Aké sú Vaše práva vo vzťahu k spracovaniu a postupovaniu osobných údajov?

V súlade s platnou legislatívou môžete uplatniť svoje práva dotknutej osoby. Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracovávame, právo na prenosnosť vybraných údajov a právo požadovať opravu údajov. Môžete požiadať o vymazanie osobných údajov, ak však nie je nutné ich ďalej spracovávať na splnenie právnych povinností alebo vtedy, kedy sú potrebné, aby sme vám mohli naďalej poskytovať vami objednané služby.

Aké sú Vaše možnosti obmedziť spracovanie a postupovanie osobných údajov?

V prípadoch, kedy prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. V prípadoch, kedy sú vaše údaje spracovávané na základe oprávneného záujmu, môžete proti takému spracovaniu podať námietku. Každé také podanie námietky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať. Námietke proti spracovaniu údajov na marketingové účely vyhovieme vždy.

Kam sa môžete obrátiť pre ďalšie informácie a kde môžete uplatniť prípadné námietky ohľadom spracovania osobných údajov?

Zákazník alebo návštevník webových stránok prevádzkovateľa má kedykoľvek možnosť obrátiť sa na nás telefonicky na čísle +421 34 239 95 41 alebo formou emailovej správy na podpora(at)ikelp.sk, kde dostane odpovede na všetky otázky týkajúce sa problematiky osobných údajov.

Web stránka používa analytický systém ClickTale. ClickTale zaznamenáva správanie náhodných návštevníkov stránky, t.j. kliknutia myšou, pohyby myši, rolovanie (tzv. scrolling), rovnako ako akýkoľvek text, ktorý návštevníci zadajú do polí formulárov. Z dôvodu ochrany informácií o návštevníkoch, všetky polia formulárov, ktoré obsahujú osobné alebo citlivé informácie (meno, e-mail, adresa,...), obsahujú kód, ktorý nám znemožňuje sledovať napísaný text. Takisto je znemožnené sledovať heslá, ktoré návštevníci zadávajú na tejto stránke. ClickTale teda nezhromažďuje osobné informácie a údaje. ClickTale sa nachádza len na web stránke www.ikelp.sk a nesleduje prezeracie návyky návštevníkov a ich pohyb po iných web stránkach. Informácie, ktoré získame od náhodných návštevníkov cez ClickTale, použijeme na analýzu našej web stránky s cieľom jej následnej úpravy tak, aby sa návštevníci na nej lepšie orientovali.

Viac informácií na stránke: Privacy Policy for Information Collected by the ClickTale Web. Analytics Service: www.clicktale.com/privacy_service.aspx. V prípade, že si neželáte byť ani len náhodne zaradení medzi návštevníkov, ktorí nám môžu pomôcť vylepšiť našu web stránku, môžete túto službu vypnúť na stránke: www.clicktale.net/disable.html.

Zásady používania súborov cookie

Zmena nastavení a preferencií cookies

Ak si chcete zmeni, prpadne pozrieť svoje nastavenie pre túto stránku, môžte tak vykonať kliknutím [Preferencie cookies]

Používanie cookies

Jednotlivé stránky portfólia spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním stránok vyjadrujete prevádzkovateľovi webových stránok súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Návod na zmenu cookies nájdete v pomoci každého priehliadača.

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.

Na webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

 • Základné súbory cookie
  Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.
 • Prevádzkové súbory cookie
  Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a podobne. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.
 • Funkčné súbory cookie
  Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našich webových stránok. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality a podobne, aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.
 • Reklamné súbory cookie
  Reklamné súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie vašej opätovnej návštevy niektorej z webových stránok, ktoré sú súčasťou našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počtu zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.
 • Súbory cookie tretích strán
  Na stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole našej spoločnosti. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Naša spoločnosť nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Podľa §15 zákona o elektronických médiách môžete ako návštevník webovej stránky nesúhlasiť s ukladaním vašich anonymizovaných údajov. vaša návšteva teda v budúcnosti nebude zaznamenávaná. Cookies, ktoré sa na webových stránkach používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je prednastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho prehliadača / zariadenia. Návod na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.
Pre služby spoločnosti Google je možné tiež využiť stránku pre zrušenie.

Google Analytics

Na našej stránke zbierame a ukladáme údaje pomocou trackovacieho nástroja na marketingové účely a na účely optimalizácie. Naša stránka na to využíva Google Analytics, službu od Google inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači, a ktoré umožňujú analýzu používania. Informácie o Vašom používaní stránky, vytvorené pomocou Cookies, prenesie spoločnosť Google spravidla na server Google v USA a uloží ich tam. Vašu IP adresu ale Google v rámci členských štátov Európskej Únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom Hospodárskom Priestore skráti (anonymizuje). Tým sa IP adresy získané pomocou Google Analytics skrátia. Toto opatrenie má zabrániť aby Google dokázal spojiť IP adresy s osobnými údajmi. Len vo výnimočných prípadoch sa prenáša na server Google v USA úplná IP adresa, ktorá sa tam skráti. Na objednávku prevádzkovateľa tejto stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie používania stránky, za účelom zhotovenia reportov o aktivitách na stránke, a na poskytnutie ďalších služieb prevádzkovateľovi, ktoré sú spojené s používaním stránky a internetu. IP adresa v prehliadači sa v rámci Google Analytics neprepojí s ďalšími údajmi spoločnosti Google.

Bez vášho výslovného súhlasu nepoužijeme trackovacie nástroje, aby sme bez vášho vedomia zhromažďovali vaše osobné údaje, odovzdávali tieto údaje tretím stranám a marketingovým platformám alebo prepájali tieto údaje s vašimi osobnými údajmi (meno, adresa atď.).

Zásady používania služby Fathom Analytics

Používanie služby analýzy návštevnosti stránok

Službu Fathom Analytics používame za účelom porozumieť návštevnosti našich webový stránok a to spôsobom, ktorý je najpriaznivejší pre súkromie návštevníkov webových stránok. To nám umožňuje webové stránky neustále zlepšovať.

Ako funguje služba Fathom Analytics?

Chceme, aby pri používaní našich webových stránok dochádzalo k spracovávaniu čo najmenej osobných údajov. To je dôvod, prečo sme pre analýzu návštevnosti našich webových stránok vybrali službu Fathom Analytics, ktorá nepoužíva cookies a je v súlade s GDPR, ePrivacy(vrátane PECR), COPPA a CCPA. Pomocou tejto služby na analýzu webových stránok, ktorá je "šetrná" o ochrane osobných údajov, sa vaša IP adresa spracuje iba v krátkom časovom okamihu a my (prevádzkovateľ webových stránok) vás nemôžeme nijako identifikovať. Podľa zákona CCPA sú vaše osobné údaje "deidentifikované". Viac si o službe môžete prečítať na webovej stránke Fathom Analytics.

Vyžaduje sa explicitný súhlas so spracovaním osobných údajov?

Nie, nevyžaduje, pretože pri službe Fathom Analytics sa v priebehu času neukladajú žiadne osobné údaje. Navyše, v zmysle definície GDPR, článok 6, odsek 1. písmeno f); je našim oprávneným záujmom neustále zlepšovať naše webové stránky a podnikanie.

Zásady používania služby Lucky Orange - Web Analytics Service

Používanie služby analýzy webových stránok

Jednotlivé stránky portfólia prevádzkovateľa používajú službu Lucky Orange, ktorá nám pomáha zabezpečiť lepšie služby - zvýšenie kvality a použiteľnosti webových stránok. Používaním stránok vyjadrujete našej spoločnosti súhlas s použitím služby Lucky Orange. Tento súhlas môžete odvolať nižšie uvedeným postupom.

Čo je služba Lucky Orange?

Táto služba môže vytvárať záznam stlačení tlačidla myši, pohyby myši a aktivitu posúvania sa na stránke. Ďalej môže zaznamenávať informáciu o stlačení kláves počas zadávania údajov na stránke. Lucky Orange nevytvára žiadne záznamy ani nesleduje aktivity na akejkoľvek webovej stránke, ktorý nepoužíva Lucky Orange systém. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov v súvislosti s touto službou nájdete na stránke https://www.luckyorange.com/privacy.php.

Prečo používame službu Lucky Orange?

Službu Lucky Orange a záznamy, ktoré vytvára používame výlučne na zvýšenie kvality našich webových stránok. Táto služba nám pomáha identifikovať tie miesta stránok, ktoré vyžadujú úpravu tak, aby boli prehľadnejšie a ľahšie použiteľnejšie. Záznamy sú anonymné a po ich spracovaní priebežne vymazávané. Službu Lucky Orange využívame zväčša obmedzene, iba dočasne pri nových stránkach a otestovanie ich praktickej použiteľnosti.

Ako môžete zmeniť nastavenia služby Lucky Orange?

Ak si chcet pozrieť alebo spravovať údaje, ktoré o vašej návšteve našich webových stránok služba Lucky Orange zaznamenala prejdite na stránku https://privacy.luckyorange.com/. Kliknutím na tlačidlo "Do not track me" zabezpečíte vypnutie zaznamenávania vašich návštev službou Lucky Orange.

Zásady používania služby OneSignal - Push notification system

Používanie služby pre zasielanie notifikácií

Niektoré stránky portfólia prevádzkovateľa používajú službu OneSignal, ktorá nám pomáha zabezpečiť zasielanie správ (push nitifikácií) návštevníkom, ktorý sa prihlásia na odber takýchto správ. Pri prihlásení na odber tak návštevník vyjadruje súhlas k využívaniu tejto funkcionality. Tento súhlas môžete odvolať nižšie uvedeným postupom.

Čo je služba OneSignal?

Táto služba funguje ako notifikačný kanál, cez ktorý sa posielajú správy od poskytovateľa k jej odberateľom podľa nastavení o ktoré správy majú záujem informácie dostávať. Samotná služba spĺňa GDPR podmienky https://onesignal.com/privacy . Zasielanie správ cez túto službu je anonymné a my ako prevádzkovateľ nevieme kto je danej správy odberateľom.

Prečo používame službu OneSignal?

Službu One Signal používame výhradne na informovanie o novinkách, článkoch a ďalších informáciách na tejto webovej stránke na ktoré sa odberateľ prihlásil odoberať.

Ako môžete zmeniť nastavenia služby OneSignal?

Ak ste sa prihlásili na odber správ na našej web stránke a chcete toto nastavenie zmeniť či zrušiť. Tak je potrebné v nastaveniach vášho prehliadača dať blokovať push notifikácie z našej stránky. Ďalšou možnosťou je pri zobrazení takejto notifikácie si zvoliť, že dané notifikácie nechcete naďalej dostávať. Tiež, ak našu stránku prestanete navštevovať, tak sa automaticky odhlásite z odberu týchto notifikácií.

Zásady používania služby Zendesk - Online chat na našich webových stránkach

Používanie služby Zendesk

Služba Zendesk zabezpečuje komunikáciu - online chat - medzi návštevníkom webových stránok prevádzkovateľa a operátorom. Návštevník webových stránok túto službu nemusí využiť, jej použitie je dobrovoľné.

Čo je služba Zendesk

Služba Zendesk zabezpečuje zobrazovanie komunikačného okna pre návštevníka webových stránok, kde môže zadávať svoje otázky a komunikovať s operátorom, alebo kde môže zanechať správu, ktorú operátor spracuje neskôr. Táto služba poskytuje operátorom online aplikáciu, kde môžu s jednotlivými návštevníkmi stránok komunikovať a zodpovedať im tak jednotlivé dotazy. Ak návštevník webových stránok zanechá operátorovi správu, táto mu je doručená emailom prostredníctvom služby Zendesk. Detailné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany osobných údajov nájdete na stránke poskytovateľa tejto služby https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/.

Prečo používame službu Zendesk

Našou snahou je tvoriť prehľadný obsah webových stránok, aby na nich návštevník vždy našiel to, čo potrebuje - návody alebo informácie o našich produktoch. Aj napriek tomu môže mať návštevník doplňujúce otázky. Na tento účel môže použiť online chat, ktorý je priamo na webových stránkach prevádzkovateľa. Cieľom online chatu nie je zber osobných údajov, komunikácia s operátorom prebieha anonymne. To však nevylučuje možnosť, že návštevník webových stránok dobrovoľne na seba zanechá kontakt, aby ho mohol operátor alebo iný pracovník prevádzkovateľa kontaktovať ohľadom odpovede na jeho dotaz.

Aké osobné údaje, akým spôsobom a za akým účelom zbierame a spracovávame?

Operátor, ktorého úlohou je odpovedať na otázky alebo zanechané dotazy návštevníkov webových stránok má prístup k týmto informáciám: krajina alebo lokalita návštevníka webových stránok, druh použitého zariadenia na prehliadanie webových stránok a adresu stránky, ktorú si návštevník práve pozerá. Tieto informácie slúžia výlučne na to, aby operátor poskytol návštevníkovi odpoveď v čo najvyššej kvalite, v správnom jazyku a k téme alebo ohľadom produktov, o ktoré sa zaujíma. Tieto informácie má operátor k dispozícii len počas toho, ako si návštevník prezerá webové stránky prevádzkovateľa. Po ukončení návštevy webových stránok sa tieto informácie nearchivujú. Návštevník webových stránok môže zanechať správu operátorovi, ktorá mu bude doručená zabezpečenou elektronickou poštou. Ak návštevník webových stránok v zanechanej správe uvedie svoje osobné údaje (najčastejšie email, telefón a meno), vyjadruje tým súhlas, že ich môže operátor použiť za účelom kontaktovania návštevníka a poskytnutie odpovede na jeho dotaz. Zanechaná správa bude po vybavení zmazaná a s ňou aj poskytnuté osobné údaje, ktoré v nej boli uvedené. Poskytnuté osobné údaje nebudú využívané na žiadny iný účel ako vyššie uvedený.

Zásady používania služby Google API Service - prihlásenie

Používanie služby prihlásenia do webových stránok

Pre prihlásenie môže zákazník využiť Google prihlásenie, tak ako na iných stránkach webu. Zákazník si tak nemusí pamätať k tejto stránke zvášť prihlasovacie údaje, ale pri prihlásení je smerovaný na stránky spoločnosti Google, kde vykoná prihlásenie do profilu.

Čo je služba Google API Service?

Túto službu využívame len na prihlásenie užívateľa do jeho profilu na tejto webstránke. Zo služby požadujeme, len nevyhnutné údaje - verejný email a verejne označené údaje - meno, priezvisko a obrázok pre identifikáciu a správne spárovanie profilu. 

Ako môžete zmeniť nastavenia služby Google API Service?

Vo svojom profile po prihlásení je možné vidieť spojenie s kontom google. Kde toto spojenie môžte odstrániť a tým aj údaje nami získané týmto spojením. Následne už nebude možné sa jendoducho prihlásiť do tohto profilu službou Google API Service - prihlásenie. To, ktoré údaje verejne zdielate si môžte nastavovať v profile svojho účtu u poskztovateľa Google.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prostredníctvom webovej aplikácie týmto v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu mojou osobou poskytnutých, a to najmä svojho mena, priezviska, emailovej adresy a telefónneho čísla (ďalej len „Osobné údaje“) spoločnosti Abiset s r.o., IČO: 36289141, so sídlom Bernolákova 1A, Malacky, PSČ 90101 ako správcovi Osobných údajov (ďalej len „Správca“).

Účelom spracovania Osobných údajov je poskytovanie alebo dodanie mnou objednaných tovarov a služieb, a ďalej poskytovanie dôležitých informácií o produktoch a službách Správcu a iných subjektov vrátane zasielania ponúk tovarov a služieb na požiadanie, a to i elektronickými prostriedkami (predovšetkým telefonicky, emailom, prostredníctvom SMS a MMS správ). Za dôležité informácie o produktoch a službách sú považované najmä tieto informácie:

 • oznámenie o vydaní novej verzie používanej aplikácie alebo služby
 • oznámenie o funkcionalitách, ktoré súvisia so zmenou legislatívy
 • upozornenie na dôležité nastavenia aplikácií alebo služieb a návody na webových stránkach prevádzkovateľa, ktoré súvisia so zmenou legislatívy alebo majú zásadný dopad na využívanie produktov a služieb prevádzkovateľa
 • fakturácia a účtovná agenda
 • a na realizáciu ďalších úkonov, ktoré musí Správca vykonať, aby mohol užívateľ riadne využívať zakúpené produkty alebo služby

Zároveň udeľujem súhlas s tým, že Správca môže postúpiť osobné údaje ďalším spracovateľom, ktorí pre neho vykonávajú ďalšie spracovanie osobných údajov a subdodávateľské služby, avšak len v rozsahu vyššie uvedených zásad a podmienok. Zároveň prehlasujem, že som osoba plnoletá a svojprávna a že mám vek minimálne 18 rokov.

Súhlas so spracovaním Osobných údajov udeľujem dobrovoľne a to na dobu do odvolania tohto súhlasu.

Poučenie: Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať po prihlásení sa na stránke https://www.ikelp.com/sk/dashboard alebo zaslaním žiadosti na adresu podpora(at)ikelp.sk. Vaše osobné údaje budú zmazané bezodkladne okrem prípadov, kedy vymazanie osobných údajov znemožní riadne poskytovanie objednaných služieb alebo ochranu práv Správcu (napríklad vymáhanie dlžnej sumy).